Mannen mot brannen – tilbyr e-læringskurs for alle

Rolf S. Nordberg er instruktør og rådgiver innen brannvern. Han har til sammen 40 års erfaring som brann- og redningsmann i Oslo brann og redningsetat, og som instruktør i brannvern og beredskap. I den nye tiden vi er i har han funnet nye former for å spre viktig kunnskap om brannvern både til bedrifter, skoler, institusjoner men også privat.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene, har Rolf Sverre Nordberg både i jobb og privat, viet sin lidenskap til brannfaget, da han er over normalen opptatt av å spre kunnskap og læring han mener mangler hos veldig mange. Han er en vellykket foredragsholder som har reist rundt på oppdrag i mange år, men poenget hans er ikke å bli rik, men forhåpentligvis skape en større bevissthet og kunnskap om det vi alle kan bli utsatt for; nemlig brann.

CV’en til Nordberg er lang, og han startet som industri- og servicerørlegger i 1973, på Akers mek. verksted, og Stornæs & Martinsen. I 1981 ble øynene åpnet for brannfaget, og han fikk seg jobb i beredskapsavdelingen i Brann- og redningsetaten. Etter dette har jobbregisteret han har spilt på, gått slag i slag innenfor både rådgivning, beredskap og andre ulike stillinger innenfor brannfaget. Han har hele veien brent for å lære bort og holde foredrag, noe han har bedrevet i mange år.

Ved de fysiske kursene Rolf har reist rundt med foregår enkelte brannøvelser 'live'.
Ved de fysiske kursene Rolf har reist rundt med foregår enkelte brannøvelser "live".

- Vanligvis gjennomfører jeg kurs lokalt på arbeidssteder, basert på kunnskap og erfaring. Men når korona brått smalt ned i samfunnet, ble jeg oppfordret til å produsere et e-læringskurs, altså et digitalt kurs i brannvern og beredskap, og det har jeg nå gjort, forteller Nordberg.

Unikt for bransjen

Kurset handler om de mest elementære regler og prosedyrer i en situasjon ved en potensiell eller reell brann; nemlig å redde, varsle, slukke og begrense. Kurset kan gjennomføres på rundt 60 minutter inkludert oppfølgingsspørsmål, der alle kursdeltagere får et personlig kursbevis. Kursbeviset er et fullverdig dokument på gjennomført opplæring i henhold til "Lov om brannvern" og "Forskrift om brannforebygging".

- Dette kommer i tillegg til annen form for opplæring, sier Nordberg.

- Hovedpoenget er at jeg vet og har sett gjennom hele min karriere at altfor mange vet altfor lite om hva de skal gjøre i tilfelle brann. De er ofte uvitende om hvilket alarmnummer som gjelder, hva de skal informere om, hvor viktig det er med tilstrekkelig antall og riktig plasserte røykvarslere, og hva som kreves av slokkemateriell i boliger.

- Jeg underviser "vanlige" folk, ansatte innen helsevesenet, aktører i industribrannvesen, og alle andre som forstår hvor viktig dette er. Hensikten med dette engasjementet, og e-læringskurset, er å gjøre kunnskapen tilgjengelig for så mange som mulig, også nå da samfunnssituasjonen gjør at jeg ikke kan reise rundt lenger.

Rolf er en karismatisk fyr som snakker varmt og engasjert om temaet. Han regelrett brenner for at så mange som mulig, ikke skal brenne inne, verken med kunnskap om brannvern, eller rent fysisk.

- All min opplæring er basert på kunnskap og erfaring, og det betyr at jeg også samarbeider med en rekke lokale brannvesen, sier han.

Temaene kan varieres innenfor dette området, med hovedvekt på det faktum at de som trenger kunnskapen mest, ikke har den. Det største ønsket hans er å gjøre kunnskapen lett tilgjengelig for alle.

Tidligere var forskriften tydeligere på hva man forventet at opplæringen skulle inneholde, nå overlates det til den enkelte institusjon/bedrift å vurdere risiko og ut ifra det gjennomføre tiltak.

Rolf S. Nordberg

Hvem og hvorfor?

Siden Nordberg gikk av med særalderspensjon i 2013, har han jobbet som instruktør og foredragsholder innen brannvern.

- Du er jo i utgangspunktet utdannet rørlegger, så når og hvorfor ble interessen for brannvesen og brannfaget vekket?

- Rørleggerutdannelsen ble til fordi "alle andre" gjorde det, og noe måtte jeg jo jobbe med, sier han med et smil.

- Men, interessen for en fremtid i brannvesenet har vært der så lenge jeg kan huske. Det som gjorde utslaget, og resulterte i at jeg søkte jobb i Oslo brannvesen, var min kontakt med brannfolk på gymmet der jeg trente. De fortalte varmt og inderlig om hvor fint de hadde det, og hvor tilfredsstillende det var å kunne bistå andre som trengte hjelp. Og så var det selvfølgelig spenningen, skiftarbeidet med de fordelene det innebar, og den tryggheten som fast jobb gir, siden jeg også var en relativt nygift småbarnspappa, forteller han.

- Interessen for faget vokste raskt etter ansettelsen, og i løpet av de første 4-5 årene hadde jeg funnet ut at jeg ville utforske alle sider av forebyggende arbeid og beredskap. Da begynte jeg å undervise på sykehus, sykehjem, i boligselskaper og andre typer nærings- og industrivirksomheter.

Rolf har savnet den direkte kontakten med kursdeltagerne samt de fysiske brannøvelsene, under koronaepidemien. Men han ser helt klare fordeler med e-kursene han nå arrangerer.
Rolf har savnet den direkte kontakten med kursdeltagerne samt de fysiske brannøvelsene, under koronaepidemien. Men han ser helt klare fordeler med e-kursene han nå arrangerer.

Det avgjørende punktet

- Har det vært enkeltepisoder/erfaringer som har vært avgjørende for ditt engasjement og vilje til å ”spre informasjon” til så mange som mulig?

- Ja, det har vært en del episoder underveis i min karriere som brann og redningsmann, som har styrket min tro på at kunnskap om brannvern og beredskap er viktig; både ved branner og ulykker.

- Jeg har ofte tenkt at dette kunne vært unngått hvis den som rammes hadde bedre kunnskap om temaet, og sikret seg bedre. Det handler ikke bare om enkeltpersoner, men også om å legge til rette for å begrense omfang av branner og ulykker FØR det skjer, sier han med en bestemt tone.

- På hvilke områder spesielt er det bedrifter/ansatte/privatpersoner mangler grunnleggende kunnskap?

- Min erfaring er at altfor mange vet altfor lite om de viktigste hovedområdene, REDDE - VARSLE - SLOKKE – BEGRENSE, påpeker han med store muntlige bokstaver.

- Dette er temaer som de fleste er distansert fra i hverdagen, og det er kanskje ikke så rart. Mange "trøster seg" med at dette bare skjer andre, men sånn er det jo ikke.

- Mange kjenner dessverre ikke til nødnumre til de ulike etatene, ikke hva de har av slokkeutstyr og hvor dette er plassert, hva vi mener med nødutganger og hvordan de skal opptre ved brann og røykutvikling, dvs. farer ved å oppholde seg i røykfylt områder. Hastigheten ved spredning av brann er også relativt ukjent for mange.

Enklere for ansatte og ledere

- Hvem var det som oppfordret deg til å produsere e-læringskurs, og hva har vært de største utfordringene underveis?

- E-læringskurset ble til etterhvert som jeg så at altfor mange ansatte innen helsesektoren, i boligmassen, og innen næring og industri så og si gikk under radaren. Jeg underviser nesten hver dag, og møter veldig mange flotte mennesker på kursene mine, men det er også veldig mange (vikarer, sykemeldte, praktikanter, deltidsansatte etc.) som av ulike årsaker, ikke deltar på tradisjonelle kurs.

- For å kunne nå disse ble ideen om e-læringskurset rolf.no født. Det betyr at kurset tar for seg det mest grunnleggende innen brannvern og beredskap og kan/bør kombineres med praktiske slokkeøvelser og evakueringsøvelser. Kurset kan gjennomføres på Iphone, Ipad, PC eller Mac, og kan utføres når som helst og hvor som helst.

- Ikke bare fører dette til at flere får nødvendig opplæring og kompetanse, men det gjør også logistikken for ledere vesentlig enklere, sier Nordberg.

- For at dette skulle være en mulighet har jeg samarbeidet om den tekniske plattformen med Andreas Bastian Nordberg, eller det er jo han som i bunn og grunn har satt opp tjenesten og plattformen for meg, mens jeg har konsentrert meg om det praktiske og pedagogiske opplegget, ler Nordberg.

- På hvilken måte samarbeider du med det lokale brannvesen?

- Når jeg underviser i borettslag/sameier eller innenfor industri og næring, kontakter jeg alltid lokalt brannvesen. Hensikten er av og til å informere om kursvirksomheten, eller å gjennomføre befaring med hovedfokus på varslingsrutiner, kjentmannsfunksjoner, adkomst for brannvesenets biler og tilgang til brannkummer/hydranter. De aller fleste brannvesen er ubetinget positive og stiller opp, mens noen få foretrekker å vente til det brenner.

Eksempel på en brannøvelse under et av kursene Rolf har reist rundt med.
Eksempel på en brannøvelse under et av kursene Rolf har reist rundt med.

Myndighetenes ansvar

- Hvilket ansvar tenker du at myndighetene har ift. opplæring og fokus på brannsikkerhet?

- Jeg tenker at myndighetene, både lokalt og nasjonalt har synliggjort sitt ansvar, påpeker Nordberg.

- Men det jeg savner er oppfølging av pålagte informasjonstiltak. Et eksempel kan være ansatte innenfor helse og omsorg. Forholdene varierer helt sikker fra kommune til kommune, men oppfølging av hva som gjøres, og hvordan opplæring foregår er altfor dårlig. Tidligere var forskriften tydeligere på hva man forventet at opplæringen skulle inneholde, nå overlates det til den enkelte institusjon/bedrift å vurdere risiko og utifra det gjennomføre tiltak. Jeg ser det positive med det, men jeg ser også anledningen det gir til å nedprioritere viktige tiltak.

Èn av de store fordelene med e-læring, er tilfredsstillelsen ved å vite at vi når mange flere enn de vi ser i salen.

Rolf S. Norberg

- Du har jo jobbet mange år innenfor brannvesenet; er det noe du mener bør forbedres, fokuseres mer på innen kunnskapsformidling etc. her? Er det rutiner eller andre områder du ser at ikke fungerer innenfor brannvesenet?

- Jeg mener at brannvesen i Norge gjør en god og viktig jobb, både innenfor det forebyggende og beredskapsmessige området, presiserer foredragsholderen.

- Ideelt sett kunne jeg tenke meg at lokalt brannvesen tok en mye større del ift opplæring og kursing av "folk flest" hele året, ikke bare i forbindelse med Brannvernuka, Røykvarslerdagen o.l. Dette burde vært et kontinuerlig pågående arbeid hver dag hele året. Jeg vet at mange brannvesen gjerne vil, men budsjett og bemanning stopper det, og dermed overlates det til kommersielle aktører, noe som igjen gjør at kostnaden ofte blir for høye. Dessverre.

- Vil du fortsette å holde fysiske foredrag når samfunnet åpner igjen, og hvilke fordeler og ulemper er det med et e-læringskurs kontra det å være ute og møte folk?

- Ja, jeg vil fortsette å holde fysiske foredrag med alt det positive det innebærer. Det negative i denne typen opplæring, er at jeg ikke klarer å fange opp alle ansatte/beboere, men jeg storkoser meg med å ha kontakt med mennesker. Det betyr at jeg kan lese kroppsspråk, svare på spørsmål og kommentere ulike påstander.

- Èn av de store fordelene med e-læring, er tilfredsstillelsen med å vite at vi når mange flere enn de vi ser i salen, og det er jo hele intensjonen bak prosjektet, i tillegg til å bygge en inkluderende plattform som ikke diskriminerer på tvers av teknologinivå, alder, kultur, språkforståelse, kjønn og funksjonsnedsettelser. Jeg anbefaler samtidig en kombinasjon av grunnleggende teori og praktiske øvelser.

- Hvis du skulle velge ett brannforebyggende tiltak som alle bør gjøre/kjenne til, hva hadde du valgt?

- Det viktigste forebyggende tiltaket er å finne, og å fjerne potensielle kilder til brann før de oppstår, der dette er mulig. De fleste branner skyldes menneskelig svikt, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap om hva som forårsaker brann.

- For meg er den viktigste, tekniske innretningen man har i hjemmet eller på arbeidsplassen brannalarmanlegget/røykvarsleren. Uansett hvordan man vrir og vrenger på det, vil det viktigste være å få et tidlig varsel om røykutvikling, slik at man kan gjøre noe mens branntilløpet ennå er lite, eventuelt varsle slik at mennesker kan komme seg i sikkerhet.

- Man oppfordres til å forsøke å slokke med tilgjengelig slokkeutstyr, og det støtter jeg, men man må samtidig ta hensyn til egen sikkerhet og vurdere situasjonen nøye, sier han til slutt.

Se mer om kurset og opplæringen her:

https://rolf.no

Powered by Labrador CMS