Hammerfest LNG.
Hammerfest LNG.

Petroleumstilsynet fant alvorlige avvik på Equinors anlegg i Hammerfest før brannen

Rapporten fra tilsynet Petroleumstilsynet har ført mot storulykker og elektriske anlegg hos Equinors landanlegg Hammerfest LNG er klar. Tilsynet ble gjennomført før brannen, og fant alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling. Blant annet skriver Petroleumstilsynet at inntrykket er at selskapet ikke har tilstrekkelige rutiner for å rette opp i avvik på permanent basis.

Publisert

Det brant på anlegget mandag 28. september.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. til 24. september, og avdekket at Equinor manglet en systematisk tilnærming til bruk og utførelse av avviksbehandling. Dette omfatter både avvik avdekket av Petroleumstilsynet (Ptil) tidligere, og forhold som Equinor selv har identifisert. Blant annet registrerte Ptil flere forhold som de tidligere hadde påpekt, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, men som ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret. Inntrykket var at selskapet ikke i tilstrekkelig grad behandler eller kompenserer for identifiserte svekkelser/avvik i påvente av permanent utbedring, skriver Petroleumstilsynet på sine nettsider.

Tilsynsaktiviteten i 2017 registrerte at selskapet hadde utfordringer med kapasitet for personell som er kvalifisert for å utøve vedlikeholdsoppgaver på elektriske anlegg. Selskapet hadde i etterkant av tilsynet i 2017 iverksatt tiltak for å forbedre disse utfordringene. Imidlertid registrerte Ptil nå at anlegget hadde tilsvarende utfordringer for teknisk støtteavdeling («ingeniøravdeling») innenfor elektro- og instrumentdisiplinene.

Oppfølging av tidligere avvik

Som en del av tilsynet undersøkte Ptil hvordan Equinor har håndtert enkelte tidligere påviste avvik og forbedringspunkter fra storulykketilsyn i 2019 og tilsyn med elektriske anlegg på Hammerfest LNG i 2017. Følgende avvik og forbedringspunkter ble funnet som ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger av 31.08.2017 og 27.12.2017:

 • Avvik om dørovervåkning av elektro-fordelingsstasjoner
 • Avvik om nødbelysning
 • Avvik om avviksbehandling
 • Forbedringspunkt om elektriske anlegg – tekniske forhold
 • Forbedringspunkt om rutiner for midlertidig utstyr

Avvik og forbedringspunkt siste tilsyn

Ptil skriver at tilsynet i september identifiserte fem avvik fra regelverket, samt to forhold de har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Avvikene omfatter:

 • Avviksbehandling: Equinor har ikke fulgt opp at alle elementene i eget styringssystem innenfor oppfølging og avviksbehandling fungerer som tiltenkt. Det ble registrert manglende korrigering og oppfølging av forhold som tidligere var påpekt av Ptil og av forhold identifisert av selskapet selv.
 • Risikohåndtering: Det var mangler ved Equinors styring av bidragsytere til storulykkesrisiko på anlegget.
 • Kapasitet og kompetanse: Den ansvarlige hadde ikke tilstrekkelig bemanning og kompetanse i teknisk avdeling innenfor elektro- og instrumentdisiplinene.
 • Nødlysanlegg: Mangelfull utforming av nødlysanlegg for å sikre nødvendig belysning dersom hovedbelysningen faller ut.
 • Tekniske forhold i felt: Mangler ved oversikt og håndtering av tekniske forhold i felt.

Forbedringspunktene gjaldt uklarheter knyttet til overvåkning av elektriske anlegg ved kraftutfall og synliggjøring av rollen som ansvarshavende for de elektriske anleggene.

Pålegg

Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket når det gjelder avviksbehandling, og Ptil har gitt følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling, pålegger vi Equinor ASA Hammerfest LNG å:

 • Gjennomgå selskapets system for registrering og oppfølging av identifiserte avvik, slik at årsakene klarlegges, korrigerende tiltak settes i verk for å hindre at avvikene oppstår igjen, avvikene korrigeres og effekten av tiltakene evalueres. Gjennomgangen skal også omfatte selskapets systemer for å systematisk vurdere og iverksette kompenserende tiltak inntil avvik er korrigert. Det skal sikres at selskapets systemer for avviksbehandling imøtekommer regelverkets krav, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling.
 • Gjennomgå anleggets identifiserte avvik for å sikre at disse blir avviksbehandlet i henhold til regelverkets krav, jf. styringsforskriften § 22 om avviksbehandling. Det skal sikres at funnene og svekkelsene blir systematisk avviksbehandlet, jf. rapportens punkt 5.1.1 om avviksbehandling.
 • Iverksette nødvendige tiltak som sikrer at selskapets systemer for registrering og oppfølging av avvik etterleves.

Fristen for å etterkomme dette pålegget er 1.6.2021.

Når det gjelder de øvrige avvikene har Equinor fått beskjed om å redegjøre for hvordan disse vil bli håndtert. Blant annet skal selskapet gi Ptil en vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen for dette er satt til 11. desember i år.

Equinor tar tilbakemeldingene alvorlig

- Vi tar tilbakemeldingene i Ptils tilsynsrapport på største alvor. Vi vil gå grundig gjennom tilbakemeldingene og vil svare på påleggene og lukke avvikene. Flere av de avvikene som Ptil oppgir i rapporten har vi igangsatt eller allerede gjennomført tiltak for, og vi skal jobbe med å lukke det som gjenstår med kvalitet innen de frister som avtales med Ptil, sier direktør for Equinors landanlegg Grete B. Haaland på Equinor sine nettsider.

- De ansatte på Hammerfest LNG jobber hardt hver dag for å sørge for sikker drift, følge opp tiltak og gjennomføre forbedringer på anlegget. Nå jobber medarbeiderne våre for å få anlegget trygt tilbake i produksjon etter følgeskadene som følge av brannen i september. Tilsynsrapporten fra Ptil dokumenterer at enkelte avvik ikke er fulgt godt nok opp, og vi skal nå gjennomgå og forbedre systemene og prosessene våre. Dette vil vi jobbe sammen med de ansatte om i den videre oppfølgingen av tilsynsrapporten, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik på nettsidene til Equinor.

Kilder og mer informasjon:

https://www.ptil.no/tilsyn/tilsynsrapporter/2020/equinor--hammerfest-lng--storulykke-og-elektriske-anlegg/

https://www.equinor.com/no/news/20201112-hammerfest-lng.html

Powered by Labrador CMS