Høyesteretts dom: Nettselskap erstatningspliktig etter overspenning i strømnettet

Da en rekke strømkunder fikk strøm med for høy spenning inn på sine anlegg ble både varmepumper, frysere, flatskjermer og kjøleskap ødelagt. Selv om strømbruddet skjedde i 2015 har forsikringsselskapet og nettselskapet kranglet om hvem som har ansvaret for regningen. Nettselskapet har allerede tapt i to rettsinstanser og nå har Høyesterett plassert ansvaret hos dem.

Publisert

I 2015 medførte et trefall over en strømlinje sør for Biri at over 4000 sluttkunder mistet strømmen og over 300 kunder fikk materielle skader fordi de fikk strøm med for høy spenning inn på anleggene sine. Av de 300 som fikk materielle skader, var det i underkant av 200 som fikk forsikrings-utbetalinger og det ble utbetalt rundt 3,9 millioner kroner. Forsikringsselskapene krevde tilbakebetaling fra nettselskapet for beløpet, og spørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til, var om nettselskapet hadde regressansvar.

Striden har foregått mellom nettselskapet Elvia AS og forsikringsselskapene, Tryg Forsikring, Fremtind Forsikring AS, If Skadeforsikring og Codan Forsikring.

Skyldspørsmålet har altså gått på om nettselskap er erstatningsansvarlige etter trefall utenfor trasé over luftlinjenettet.

Ledningsnettet på skadestedet i saken var en fellesføring av kraftlinjer i samme trasé og stolperekke, og omfattet både regionalnett og distribusjonsnett. Da treet falt, ble det overspenning på distribusjonsnettet, og det oppstod strømbrudd og skader. Høyesterett har ved vurderingen av regressansvaret tillagt vekt på den økte fare fellesføring medfører i slike tilfeller.

Skylddeling

«Også betraktningsvilkåret leder til at Elvia AS er ansvarlig. Det var fullt påregnelig ved avtaleinngåelsen at det kunne oppstå trefall med påfølgende skader på strømnettet. Værforholdene var ikke ekstraordinære. Det er ikke rettskildemessig grunnlag for en spesialtilpasning av betraktningsvilkåret for avtaler om nettleie, slik Elvia AS tar til orde for. Lovgivers forutsetning er at det alminnelige kontrollansvaret skal gjelde. Økte kostnader for selskapene er heller ikke urimelig, da kostnadene er forutsatt pulverisert gjennom nettleien.», kan man lese i dommen.

Videre står det at:

«Under enhver omstendighet er selskapet erstatningsansvarlig etter reglene om produktansvar. Strømmen hadde en sikkerhetsmangel som følge av overspenningen, og var ikke i samsvar med det sikkerhetsnivået forbrukerne må kunne forvente. De forskriftsfastsatte kravene til spenningskvalitet må tillegges stor vekt ved den konkrete vurderingen, og skadeomfanget underbygger uansett at spenningsavviket var vesentlig.»

Høyesterett kom til at et nettselskap var erstatningsansvarlig etter kontrollansvarsregelen i forbrukerkjøpsloven § 33, for skadene som oppsto på strømkunders elektriske anlegg og apparater.

Avgjørelsen avklarer rekkevidden av nettselskapers kontrollansvar for mangler ved avtaler om overføring av elektrisk energi i forbrukerforhold.

Som følge av denne dommen vil det trolig stilles svært strenge krav til nettselskapene ved lignende hendelser i fremtiden. Videre vil nok muligheten for ikke å være omfattet av kontrollansvaret være mindre enn det Elklagenemnda har lagt til grunn i lignende saker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Powered by Labrador CMS