Saksøker likevel staten etter nedklassifisering

I desember i fjor ble all produksjon av royalbehandlet kledning stanset, etter at Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) annonserte at regelverket ga grunnlag for at det ble krevd testing for brannklassifiseringen av produktene. Mange av produsentene mente det ikke er krav om dette. Men etter nye tester har nå Talgø Møre Tre nedklassifisert sin ytelseserklæring.

Publisert

Talgø Møre Tre er landets største produsent av royalimpregnert bordkledning. De stanset salget av royalkledning på dagen da myndighetene varslet krav om ny testing av royalimpregnert kledning. De gikk umiddelbart i gang med å undersøke hva som hadde skjedd og hva det betydde.

Talgø Møre Tre har lidd store tap etter at DiBK konkluderte med at kledningen var mer brannfarlig enn oppgitt i merkingen og at produktet bare kunne brukes sammen med brannkompenserende tiltak.

I juni i år stevnet Talgø MøreTre Direktoratet for byggkvalitet. De mener direktoratet urettmessig hevder at produsentene av royalbehandlet trekledning har merket produktene feil.

Men etter nye tester av deres Royalimpregnert kledningsbord av heltre har Talgø Møre Tre nå endret ytelseserklæringen til klasse E og system 3. DBI (Danish Institute of Fire and Security Technology) skriver at klassifiseringsrapporten definerer klassifiseringen som er tilordnet produktet Royalimpregnert kledningsbord, i samsvar med prosedyrene gitt i EN 13501-1: 2018.

Like trygt

Konsernsjef Terje Talgø uttalte i en pressemelding i juni at:

”Både direktoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hevder at vi har merket royalkledningen feil. Det er feil. Vi har merket den i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelsene. Myndighetenes feilaktige påstander har utløst erstatningskrav mot oss i størrelsesorden mange titalls millioner kroner. Royalkledning er like trygg som all annen behandlet trekledning. Det er ingen grunn til at vi skal utsettes for det diskriminerende og fordyrende, byråkratiske godkjenningssystemet som myndighetene nå har innført.”

Etter den nylige nedklassifiseringen vil Talgø likevel gå videre med stevningen av DiBK. Bjørn Harald Hauglann som er divisjonssjef Salg og Marked svarer for Talgø Møre Tre.

- Hva har skjedd i forhold til at dere nå har nedklassifisert ytelseserklæringen?

- Vi mener akkurat det samme, og er trygge på at det rettslig sett ville være korrekt å opprettholde CE-merkingen i klasse D, sier Hauglann.

- Samtidig har flere kunder ønsket at vi skal nedklassifisere til E, i påvente av at politikerne rydder opp i regelverket eller en rettslig avklaring. Det gjør at vi kan ta bort forbeholdene i ytelseserklæringen, som gjør byggeprosessene enklere og mer forutsigbare. Vi har gjennom hele denne krevende prosessen vært opptatte av kundenes beste, og derfor gjør vi dette nå, sier Hauglann.

- Har dette sammenheng med DiBK sin varsling om tilsyn?

- Nei. Dette er en prosess som startet før DiBK varslet sitt tilsyn. Tilsynet til DiBK understreker derimot tydelig viktigheten av at det raskt ryddes opp i reglene og tolkningen av dem, slik at ferdigbehandlede produkter ikke diskrimineres opp mot ubehandlet treverk. Dette er noe vi håper den nye politiske ledelsen i Kommunaldepartementet tar tak i så fort de er på plass.

- Vil dere fortsatt gå videre med rettslige skritt mot DiBK?

- Vi håper først og fremst at myndighetene vil snu og innse at deres feiltolkning av regelverket er alvorlig for hele bransjen og norsk byggeskikk. Om de ikke gjør det, har vi ikke noe annet valg enn å gå videre med rettslige skritt. Det er brannsikkerhet i ferdige hus som er det viktige, ikke egenskapene til løse byggematerialer slik de er når de forlater fabrikken, sier Hauglann.

Hanne Kofstadmoen avdelingsdirektør Avdeling produkttilsyn og EØS-regelverk i DiBK.
Hanne Kofstadmoen avdelingsdirektør Avdeling produkttilsyn og EØS-regelverk i DiBK.

- Hvilke konsekvenser får denne nedklassifiseringen for MøreRoyal på kort og lang sikt?

- Det er vanskelig å si sikkert, men målet er å gjøre ting enklere for kundene våre på kort sikt. Det er de som er viktigst for oss, og det er for å etterkomme deres ønsker at vi gjør dette. Så endrer dette på ingen måte behovet for å endre testregimet og oppdatere reglene.

- Hva er de økonomiske konsekvensene fremover – dere har jo allerede tapt mangfoldige millioner kroner?

- Vi kommenterer ikke det nå. Men dette har en fryktelig kostnad for hele bransjen, som vil vokse raskt og få alvorlige konsekvenser for stadig flere, om ikke myndighetene og politikerne rydder opp, sier Hauglann.

- Frykter dere søksmål eller andre ”reprimander” fra myndigheter eller de som allerede har kjøpt dette produktet av dere?

- Vi mener det har blitt gjort en byråkratisk feil, som har skapt en helt unødvendig og svært krevende situasjon. Det må myndighetene og politikerne rydde opp i raskt. Det er viktig for bransjen, men også for alle andre som er berørt rundt, avslutter Hauglann.

Veien videre

Tilsynet varslet av DiBK 28. september 2021vil avklare om alle typer behandlet kledning merket med ytelse i Euroklasse D (brann) faktisk har egenskapene som merkingen tilsier.

Klasse D innebærer at FIGRA-verdien («varmeutviklingshastigheten») maksimalt kan være 750 W/s og at kledningen også må tilfredsstille spesifikke krav til antennelighet. Hvilke forventninger har DIBK og har de noen tanker om konsekvensene fremover for ulike aktører?

- Brannsikkerhet er et av de grunnleggende hensynene i plan- og bygningsloven. Reglene i byggteknisk forskrift bidrar til å gjøre det trygt å bruke og oppholde seg i byggverk. Derfor er det viktig at de som leverer byggevarer er bevisste på hva regelverket krever, og ikke minst bidrar til best mulig sikkerhet for både personer og materielle verdier, sier Hanne Kofstadmoen avdelingsdirektør Avdeling produkttilsyn og EØS-regelverk i DiBK.

- Det er jo svært mange bygg som har denne typen kledning allerede – hvis det viser seg at de ikke oppfyller kravene, hvordan skal dette løses?

- Tilsynet er i en innledende fase. Vi vil ikke spekulere i hva som blir sluttresultatet, men håper at leverandørene har dokumentasjonen i orden og at egenskapene tilsvarer det som er oppgitt i ytelseserklæringene, sier Kofstadmoen.

- Brannegenskaper til bordkledning merket på en skala fra A-F hvor A1 er materialer som er helt ubrennbare, F er svært brennbare materialer, forklarer hun videre.

Talgø Møre Tre:

  • Talgøs hovedprodukt er trelast og merkevaren MøreRoyal, samt produksjon og virksomhet som kan avledes fra dette kjerneproduktet.
  • Hovedvekt er terrasse og kledning samt ferdige elementer
  • Det leveres trelast for ca. 500 mill årlig (2019) til norske byggevarebutikker og øvrige bransjer innen bygg.
  • Talgø har rundt 200 ansatte, og hadde i 2019 en samlet omsetning i konsernet på ca. 690 millioner.

- For å kunne brukes rett på vegg som bordkledning på et vanlig bolighus uten noen andre tiltak, må produktet være minimum klasse D. Brannsikkerhet i byggverk avhenger av flere faktorer. For å kunne si noe om sikkerhetsnivået i den enkelte bolig, må det brukes et foretak med brannteknisk kompetanse. Selv om det er brukt behandlet kledning som ikke tilfredsstiller kravene til klasse D, er det ikke gitt at panelet må byttes ut. Foretaket vil kunne uttale seg om sikkerhetsnivået til de enkelte bygningene og hvilke tiltak som må til for å ivareta brannsikkerheten.

- Talgø har nylig endret ytelseserklæringen til klasse E, og på denne måten har de på et vis ”innrømmet” at produktet deres er i strid med regelverket. Har du noen tanker rundt dette?

- Det er produsenten som selv er ansvarlig for at produkter merkes i rett klasse. Vi har merket oss at Talgø har endret merkingen av et royalprodukt.

- DiBK har jo vært i ”hardt vær” i forhold til denne produsenten, og det ble opprettet et søksmål. Vil dette fortsatt være reelt fremover?

- Ettersom Talgø har varslet søksmål mot staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kan vi per i dag ikke uttale oss om innholdet i et mulig søksmål, avslutter Kofstadmoen.

Powered by Labrador CMS