Sikring av tunneler: Nye tekniske løsninger bremses av EU-krav

Mange innovasjonsløsninger som vil bedre sikkerheten i tunneler blir ikke tatt i bruk fordi de ikke tilfredsstiller krav i EUs tunneldirektiv. Problemet er at lovkravene ikke klarer å henge med i den teknologiske utviklingen, og det er det stadig flere som tar til orde for at er uholdbart.

Publisert Sist oppdatert

I Norge er det omkring 1100 vegtunneler og 800 jernbanetunneler. EU-direktivet for tunnelsikkerhet stiller en rekke krav til oppgradering av tunnelene. Norske vegmyndigheter jobber med saken, men det tar tid og det er kostbart.

Mens tiden går, så utvikles det stadig ny teknologi som kan bedre sikkerheten i tunnelene. Problemet er at EU-kravene ikke gjør det mulig å ta i bruk en del av de løsningene som er utviklet, og som man vet vil fungere bra.

Teknologiutvikling

I 2016 ble Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) opprettet. Klyngen består av nærmere 120 aktører både i offentlig og privat sektor som i samarbeid jobber med å utvikle sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. NTSC jobber også for å legge forholdene til rette for at medlemmene får løsningene sine ut på markedet. Helen Roth er daglig leder av klyngen.

- Det er mange innovasjonsbedrifter som er med, og det foregår mange viktige og spennende utviklingsprosjekter blant medlemmene. Vi skal legge til rette for samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter, og det skal gi grobunn for ny innovasjon, forskning og utvikling. Det er mye å ta tak i når det gjelder sikkerhet i samferdselssektoren, og det er ganske unikt at både private og offentlige virksomheter samarbeider innenfor en slik arena som klyngen er, sier Roth.

Tenk nytt!

Hun oppfordrer myndighetene til å våge å tenke nytt.

- I dag er det vanskelig å få innpass med nye løsninger som uten tvil vil bedre sikkerheten. Det må legges bedre til rette for at nye og innovative produkter og løsninger kan testes ut og piloteres. På alle felt i samfunnet er det jo slik at det går fremover, og løsningene blir stadig bedre. Vi kan ikke gjøre bruk av gårsdagens teknologi når vi skal ivareta sikkerhet på veiene og i tunnelene våre, sier hun.

Dagens intelligente systemer for brannvarsling, ventilasjon, slokking og lysstyring henger sammen.

- Kravene i lovverket må ta hensyn til den teknologiske utviklingen som skjer. Vi må samarbeide og lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap, og dette må vi gjøre i fellesskap. Da blir sikkerheten i tunneler - og på veinettet for øvrig, bedre enn i dag, sier Helen Roth.

Begrensninger

Kravene i EU-direktivet er ganske konkrete, og ikke alltid mulig å oppfylle i praksis. I en artikkel på nettstedet FireSafetySearch.com skriver forsker Are W. Brandt fra RISE Fire Research at et eksempel er bruk av evakueringsrom i tunneler. I henhold til EU-direktivet er det ikke lov å bygge slike rom. Samtidig så krever direktivet at det ikke skal være mer enn 250 meter mellom rømningsveier som leder ut i det fri i en tunnel. Dette er det vanskelig å få til i lange tunneler med ett løp. Det er også utfordringer i forhold til løsninger for ventilasjon, belysning og andre tekniske systemer i tunneler.

Ny tunnelstandard?

Det er mange aktører som er engasjert i denne saken. Standard Norge ba derfor tidligere i høst inn til et seminar om hva som kan gjøres for å forbedre sikkerheten i tunneler. Da var det tema hva som kan gjøres for at lovverket ikke skal være en hemsko for utviklingen av nye løsninger som vil ivareta sikkerheten bedre enn hva som er tilfellet i dag. Kan det for eksempel være en ide å utarbeide nye standarder for tunneler som er mer tilpasset de løsninger som finnes? Kanskje vil en ny standard kunne bidra til en positiv utvikling på dette området.

Tunnelkonferanse

Den 4. desember skal det være en konferanse som tar for seg sikkerheten i tunneler - Norwegian Tunnel Safety Conference 2019. Konferansen er et samarbeid mellom Norwegian Tunnel Safety Cluster, ITS Norway, RISE Fire Research, Tekna og Brannfaglig Fellesorganisasjon. Der vil mange av disse problemstillingene bli diskutert.

For mer informasjon og påmelding:

https://www.tekna.no/kurs/norwegian-tunnel-safety-conference-2019-38684/Start/

Powered by Labrador CMS