Hvordan påvirker alkohol rømningsevnen under brann?

Branner i diskoteker og nattklubber har forårsaket mange dødsfall flere steder i verden. Det er gjort få praktiske studier av hvordan alkohol konkret påvirker rømningsevnen. Nå har en ny studie sett på hvordan alkohol i praksis påvirker evnen til å oppfatte en brannalarm, og hvor alvorlig man tar alarmsignalet når man er ruspåvirket.

Publisert

Det er studentene Malin Björkqvist og Agnes Broholm ved Universitetet i Lund i Sverige som har skrevet oppgaven om hva alkohol gjør med vurderingsevnen når det gjelder å evakuere under en brann.

De to studentene skriver at selv om utforming av rømningsveier og skilting i nattklubber og diskoteker er gjort i henhold til regelverket for å være så trygge som mulig, så er det ofte et problem at det slippes inn for mange mennesker i lokalet - og at de er påvirket av alkohol.

Tidligere studier basert på antakelser

De studier som tidligere er gjennomført når det gjelder evakuering ut fra nattklubber, er basert på antagelser av hvordan alkoholen vil påvirke dømmekraften og evnen til å rømme ut. Det finnes heller ikke studier som sammenligner hvordan edrue og personer som er påvirket av alkohol oppfører seg i en rømningssituasjon. Så selv om vi generelt vet mye om hvordan alkohol påvirker folks adferd, og at de blant annet får såkalt tunnelsyn, så vet vi ikke noe særlig om hvordan alkoholen påvirker reaksjonsevnen i forhold til å evakuere ut fra farlige situasjoner som blant annet en brann.

Studien sammenligner edrue og ruspåvirkede

Denne studien tar for seg hvordan alkoholpåvirkede personer oppfører seg når det går en uannonsert brannalarm sammenlignet med personer som er edrue. Forsøket ble ikke gjennomført i et nattklubblokale, men fokuserte kun på hvordan alkohol påvirker reaksjonsevnen for evakuering under en brannalarm. Deltakerne i forsøket kjente ikke til at det var evakuering under en brannalarm som skulle testes. De ble satt enkeltvis i et rom, og fikk i oppgave å spille et enkelt dataspill. De trodde det var prestasjonsevnen i dataspillet som skulle vurderes under påvirkning av alkohol.

I forkant av forsøkene ble deltakerne delt inn i tre grupper på 20 personer i hver gruppe. To av gruppene fikk drikke forutbestemte mengder alkohol tilsvarende henholdsvis 0–0,3 og 0,3–0,6 promille. Den tredje gruppen var kontrollgruppen, og de var edrue.

Deltakerne ble testet en og en, og når ønsket promillenivå ble nådd, så startet dataspillet. Da forlot forskningslederne rommet, og deltakerne var overlatt til seg selv.

Etter fem minutter startet brannalarmen. For å analysere og sammenligne deltakernes bevegelser, ble de utstyrt med Eyetrack-briller som registrerer hvor personen fokuserer. Rommet var også utstyrt med et videokamera.

Kun 15 evakuerte ut

Etter at forsøket ble avsluttet, ble materialet analysert. Totalt evakuerte 15 personer rommet under brannalarmen. De resterende 45 satt alene igjen i rommet i de fem minuttene som brannalarmen var aktivert. Mange av deltakerne, uavhengig av gruppe, resonerte og oppførte seg som om det ikke var fare på ferde.

To overordnede konklusjoner ble avledet av analysen. For det første at de som oppfattes som ansvarlige i en situasjon nyter stor tillit. For det andre så var det mange som ikke hadde respekt for brannalarmen. På nattklubber er det derfor viktig at personellet har riktig kunnskap for å kunne lede evakueringsarbeidet på en tydelig måte. I tillegg er det viktig at man velger varslingsmåter som sørger for at brannalarmen oppfattes korrekt og tydelig av gjestene umiddelbart etter at den løser seg ut.

Alkohol påvirker dømmekraft

Det var ingen signifikant forskjell mellom de tre gruppene når det gjelder antall deltakere som valgte å evakuere ut. Det kan ha å gjøre med deltakernes personlige egenskaper i akkurat denne sammenhengen. Derimot var det noen ulikheter i hva de oppfattet av situasjonen. De som var mest påvirket av alkohol oppfattet oftere enn de andre deltakerne at det var snakk om en brannalarm. De valgte likevel å bli sittende i rommet, og ikke rømme ut. Dette tyder på at alkoholen påvirket dømmekraften når det gjelder risikovurdering.

De edrue følte mer stress og redsel

I etterkant fikk deltakerne et spørreskjema, og de ble intervjuet av forskningslederne. Dette materiellet viste at deltakerne i kontrollgruppen var seg sine valg bevisst, og analyserte sin egen opptreden i større grad enn de andre. I spørreskjemaet skulle deltakerne også gradere opplevd risiko, stress og redsel under brannalarmen på en skala mellom 1 til 7. Deltakerne i kontrollgruppen oppga at de hadde opplevd større stress og redsel. Dette styrker påstanden om at de som er påvirket av alkohol får tunnelsyn som påvirker evnen til å evakuere ut under en brann. De har vanskeligere for å bytte fokus, og analyserer ikke hvorfor de opptrår som de gjør.

I rapporten står det at det er nødvendig med videre studier for å finne ut om adferden som ble observert i denne studien samsvarer med forsøk med høyere promillenivåer, samt hvordan alkohol i kombinasjon med andre faktorer kan påvirke evakuering ut fra en brann.

Link til studien:

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS