Tilsyn av dokumentasjon av bygningsmoduler: De fleste har papirene i orden

Bruk av ferdige bygningsmoduler i byggeprosjekter er utbredt. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ført tilsyn med om foretakene har god nok produktdokumentasjon av modulene de omsetter. Tilsynet fant få avvik, og det betyr at de aller fleste leverandører har papirene i orden.

Publisert

Alle foretak som produserer, importerer eller distribuerer byggevarer skal ha riktig produktdokumentasjon på produktene de leverer, og det er krav til hva dokumentasjonen skal inneholde.

Bruk av ferdig sammensatte bygningsmoduler har økt i omfang de siste årene. Disse bygningsmodulene består av gulv, vegger og tak som er sammensatt av enkeltkomponenter på fabrikk. DiBK ønsket å se nærmere på hva produktene som finnes på det norske markedet har av dokumentasjon.

- På bakgrunn av at modulmarkedet er i stadig utvikling og vekst, med økt import og økt bruk av prefabrikkerte moduler, har vi gjennomført tilsyn for å se om foretakene hadde riktig dokumentasjon av bygningsmodulene. Vi har ført tilsyn med moduler til boliger, barnehager, skoler og andre bygninger der mennesker skal oppholde seg mange timer hver dag, forteller Sissel K. Andersen som er seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding.

(Klikk på bildet for link til rapporten)
(Klikk på bildet for link til rapporten)

Ingen felles europeisk standard

Det finnes ingen harmonisert europeisk standard for disse produktene. Dermed er det heller ikke felles europeiske krav til hva dokumentasjonen skal inneholde. Bygningsmoduler må derfor dokumenteres gjennom en europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment, ETA) som produsenten kan velge å skaffe seg. Eventuelt kan produsenten få utarbeidet tilfredsstillende produktdokumentasjon i henhold til kravene i kapittel 3 i byggevareforskriften.

Bygningsmoduler ligger i system 1 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, noe som krever produktsertifisering. Dette innebærer at produsenten selv skal utføre produksjonskontroll i fabrikk, inkludert stikkprøver i henhold til en fastsatt prøvingsplan, mens ett teknisk kontrollorgan skal fastsette produktets ytelser og gjøre førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontroll i fabrikken samt fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikken.

Produktdokumentasjon skal inneholde identifikasjon av produsent og importør, produsentens og importørens kontaktdetaljer, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn, samt navnet på det tekniske kontrollorganet som har utført produktsertifisering (se byggevareforskriften § 13).

Produktdokumentasjonen skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk, og skal følge byggevaren.

Bygningsmoduler skal ledsages av nødvendige bruksanvisninger og monteringsanvisninger, samt sikkerhetsinformasjon dersom det er aktuelt. Anvisninger og eventuell sikkerhetsinformasjon skal være på norsk, svensk eller dansk.

Tilsyn basert blant annet på tips

DiBK varslet 72 foretak om tilsyn, og direktoratet gjennomførte tilsyn med ni av disse foretakene. Målsetningen med tilsynet var å se om produsenter, importører og distributører av bygningsmoduler hadde riktig produktdokumentasjon, produktsertifisering og bruksanvisning.

- Ved å forhåndsvarsle så mange foretak ønsket vi å nå så mange som mulig med informasjon om regelverket, og ved det gjøre flere kjent med kravene og øke kunnskapen. Tilsynene ble gjennomført med en risikobasert tilnærming. Vi konsentrerte oss om foretak vi hadde fått tips om og foretak med nettsider som ikke ga god informasjon om dokumentasjonen av produktene, sier Sissel K. Andersen.

De fleste oppfyller kravene

Både kartleggingen i forkant av tilsynet og selve tilsynene viser at mange aktører på det norske markedet oppfyller kravene til produktdokumentasjon ved hjelp av SINTEF Teknisk Godkjenning.

- Tilsynene er gjort mot et lite utvalg av produkter og foretak, og slik sett kan vi ikke si at funnene er representative for situasjonen i modulmarkedet. Men ut fra kartleggingen og tilsynene som er gjort, er det ikke kommet fram noe som tyder på at det omsettes mange bygningsmoduler – der bruksområdet er bolig, barnehage, skole og lignende – som mangler produktdokumentasjon etter byggevareforskriften. Et samlet inntrykk er at mange av aktørene har tilfredsstillende produktdokumentasjon. Vi er godt fornøyd med at foretakene i hovedsak hadde den nødvendige produktdokumentasjonen på plass, sier Sissel K. Andersen.

Kilde og mer informasjon:

https://dibk.no/byggevarer/tilsyn-med-byggevarer/gode-resultater-etter-tilsyn-med-bygningsmoduler/

Powered by Labrador CMS