Et av forskningsprosjektene som har fått støtte fra Forskningsrådet skal se på røykventilasjon i skolebygg.
Et av forskningsprosjektene som har fått støtte fra Forskningsrådet skal se på røykventilasjon i skolebygg.

Forskningsrådet bevilger penger til prosjekter om brannsikkerhet

I desember var det flere forskningsprosjekter som handler om brannsikkerhet som fikk penger av Norges forskningsråd til å fortsette aktiviteten videre. Blant annet et som handler om røykventilasjon i skolebygg og et annet som ser på tunnelsikkerhet.

Publisert

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet – KATS – jobber med ulike temaer knyttet til sikkerhet i tunneler. Dette prosjektet gjennomføres i regi av Universitetet i Stavanger, og har nå fått økonomisk støtte til Fase 2. Prosjektet vil da vare til mars 2024.

Prosjektet har pågått i tre år, og den første fasen har blant annet handlet om å styrke kunnskapsgrunnlaget i tunnelnæringen og utvikle en felles systemforståelse for krav til å operere i tunnelsikkerhetsnæringen. Blant annet har stipendiat Tonja Knapstad undersøkt læringseffekter av Vegdirektoratets informasjonskampanje "Sikker adferd ved hendelser i tunnel". Målet med dette prosjektet har vært å få en bedre forståelse for grunnleggende forutsetninger for læring og evakuering ved hendelser i tunnel, står det å lese på nettsidene til Universitetet i Stavanger.

I tillegg har stipendiat Gabriela Bjørnsen jobbet med et PhD-prosjekt hvor målet er å utvikle opplæringsprogrammer og verktøy som øker kompetansen til personell i brann- og redningstjenester for å sikre best mulig forebygging, beredskap og håndtering av tunnelbrann.

Innenfor rammene av KATS har også Naeem Khademi i samarbeid med Sintef Digital og andre prosjektpartnere, gjennomført et forprosjekt med utvikling av en modell for sanntids risikobeskrivelse og beslutningsstøtteverktøy ved hendelser i tunnel.

- Videreføringen er en bekreftelse på at vi er på god vei mot måloppnåelse, og at vi har gjort et godt stykke arbeid i fase 1. UiS har ledet prosjektet fra starten, og jeg vil spesielt trekke fram den enorme innsatsen professor Ove Njå og førsteamanuensis Naeem Khademi har lagt ned for å drive prosjektet framover, sier prosjektleder Henrik Bjelland i en nyhetssak på nettsiden til Universitetet i Stavanger.

Røykventilasjon

Et annet forskningsprosjekt innenfor brannfaget som også har fått støtte fra Forskningsrådet er RISE Fire Research sitt prosjekt «Efficient Smoke Ventilation of Small Fires». Prosjektet har oppstart første halvår 2021, og vil bygge på BRAVENT-prosjektet som RISE har jobbet med de siste årene. I tillegg til RISE Fire Research er Undervisningsbygg Oslo, SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen kommune, GK Inneklima og TROX Auranor Norge med i prosjektet.

Prosjektet har som overordnet mål å utvikle og dokumentere en generell og kostnadseffektiv løsning for å kontrollere røyk og trykk ved små branner i skolebygg, ved bruk av eksisterende systemer for komfortventilasjon. I tillegg skal prosjektet blant annet gjennomføre en kartlegging av eksisterende ventilasjonssystemer og brannhendelser i skolebygg, utvikle testmetoder og gjennomføre tester for å undersøke brannsikkerheten til nøkkelkomponenter innen komfortventilasjon-systemer, utvikle en kontrollplan for å sjekke brannsikkerheten for ventilasjonssystemer og dokumentere brannsikkerheten til ventilasjonskomponenter i skolebygg, gjennomføre brannforsøk i et testoppsett med et representativt ventilasjonsanlegg og utarbeide retningslinjer for hvordan brannsikre ventilasjonsanlegg kan prosjekteres, skriver RISE Fire Research i en nyhetsmelding om prosjektet på nettsidene sine.

Skogbranner i Skandinavia

Også et prosjekt ved Høgskolen på Vestlandet har fått penger av Forskningsrådet. Dette gjelder prosjektet «Prediction of Ignition and Spread of Wildfires in Scandinavia: From Experiments to Models». Prosjektet fikk tildelt 8 millioner kroner.

Kilder og mer informasjon:

KATS: https://www.uis.no/nb/videreforing-av-kats-prosjektet-til-ar-2024

Bravent: https://risefr.no/informasjon/aktuelt?articleID=178

Høgskolen på Vestlandet: https://www.hvl.no/aktuelt/fire-forskningsprosjekt-far-stotte-fra-forskningsradet/

Powered by Labrador CMS