Store muligheter med alternativ brannsikring i tunneler

Det finnes en rekke gode produkter som både vil gjøre byggearbeider i tunneler enklere og billigere, og som også ivaretar brannsikkerheten på en tilfredsstillende måte. Men det er spesifikke krav i forskriftene til hvilke materialer og komponenter som kan brukes. Derfor er det ingen automatikk i at fullgode alternativer kan brukes.
Foamrox er eksempel på et fullgodt alternativ til isolering mot vannlekkasjer, frost og brann i tunneler. Men virksomheten må gå noen ekstra omveier i tunnelprosjekter fordi forskriftskravene ikke gjør det enkelt å velge nye løsninger.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan bedre brannsikkerheten i tunnelene er et tema som stadig vekk dukker opp. Det finnes en håndbok for sikring av vegtunnelene - «Håndbok N500 Vegtunneler». Denne håndboken inneholder blant annet spesifiserte krav til hvilke tiltak man skal iverksette i tunnelene og hvilke typer materialer og komponenter man kan benytte. Dette betyr at leverandører av nye produkter og løsninger som blant annet både kan bedre brannsikkerheten, forenkle installasjonene og gjøre tunneloppgraderingene billigere ikke automatisk er tillatt å bruke. Dette gjør at man går glipp av nye og godt egnede løsninger. Mange tar derfor til orde for at også regelverket for vegtunneler i likhet med bygningsregelverket bør gjøres funksjonsbasert.

Glenn Alexander Jacobsen (foto: Foamrox).
Glenn Alexander Jacobsen (foto: Foamrox).

Det er også et arbeid på gang for å se på om løsningene i tunneler i dag i større grad bør standardiseres. Dette kan også gjøre det lettere å benytte ulike type løsninger enn hva situasjonen er i dag, og det vil også legge forholdene bedre til rette for innovasjon. I dag klarer ikke kravene i forskriftene å følge med på den teknologiske utviklingen, og det er uheldig.

Foamrox

En leverandør som kan levere løsninger til tunneler som både tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet og vann- og frostsikring, er Foamrox AS. Dette er en liten industribedrift som holder til i Arendal, og som i løpet av få år har fått til mye spennende.

- Det begynte med rammer for nødskap i tunnel i 2016. Etter hvert har vi utviklet løsninger for brannsperrer, brannvegger, brannvannskapper, nødutganger og nødkiosker til tunnel. Det neste på agendaen er tekniske bygg og tunnelelementer, sier Glenn Alexander Jakobsen som er leder for salg og markedsføring i Foamrox AS.

Foamrox består av celleglass glass som er coatet med en sterk membran. Celleglass er ett miljøvennlig isolasjonsprodukt som benyttes mye i bygg og offshore bransjen i dag.

- Celleglasset er ubrennbart, og består av resirkulert glass - og utgjør ca. 96% av Foamrox. Coatingen er kjent som en av verdens sterkeste membran, og er videreutviklet til å ikke tilføre energi ved brann. Kombinasjonen av disse materialene har vist seg å ha høy brannmotstand, EI60. Sammensettingen av disse materialene gjør det mulig å levere skreddersydde lette konstruksjoner som har høy brannmotstand, isolerer, er vanntette, korrosjonsfrie og lang levetid, sier Jacobsen.

Komponenter basert på Foamrox har lav vekt, og en enklere å installere enn tyngre produkter (foto: Foamrox).
Komponenter basert på Foamrox har lav vekt, og en enklere å installere enn tyngre produkter (foto: Foamrox).

Får godkjenning i enkeltprosjekter

Selv om det er klare spesifikasjoner til hvilke materialer og komponenter som kan brukes i tunnelen i Håndboka N500, så er det ikke helt umulig å bruke alternative metoder og produkter. Foamrox er derfor involvert i mange byggeprosjekter, og har levert løsninger til 13 tunnelprosjekter.

- Det er mulig å bruke andre produkter enn for eksempel betong i tunnelprosjekter hvis entreprenøren ønsker det. Vi kan få godkjenning for produktene våre i hvert enkelt prosjekt, dette innebærer da at entreprenøren sender inn teknisk avklaring med ønske om å få benytte en annen løsning eller produkt enn det som er beskrevet i prosjektet, sier Glenn Alexander Jakobsen.

Det er dette Foamrox skulle ha vært foruten. De ønsker seg en ordning hvor det er tilstrekkelig at dokumentasjonen av produktene deres blant annet har den brannmotstanden som kreves for bruk i tunneler, og at entreprenørene på fritt grunnlag da kan velge deres løsninger.

Isolering av PE-skum

I tunneler brukes fortsatt PE-skum for å isolere fjellveggen mot frost, og for å forhindre vannlekkasjer ned i vegbanen. Dette PE-skummet er svært brennbart, og må tildekkes. Som oftest bruker man sprøytebetong til dette, og det står i Håndbok N500 at det er PE-skum og sprøytebetong som skal brukes. Det er her Foamrox ønsker å tilby et fullgodt alternativ. Foamrox isolerer og tilfredsstiller brannkravene EI60, og vil kunne erstatte både PE-skum og sprøytebetong. Men Foamrox er mye lettere i vekt enn betong.

- Vårt produkt veier 10 % av hva det betong gjør. Det betyr at det blir færre operasjoner, mindre energikrevende og raskere gjennomføring av prosjektene, sier Glenn Alexander Jakobsen.

Fordi vekten på Foamrox er så mye lavere enn for eksempel betong, så trenger man mye mindre maskiner for å få på plass et teknisk rom eller ett nødkiosk basert på Foamrox i en tunnel. Det gjør montasjen enklere.

- Bruker man våre løsninger, så kan man eksempelvis sprenge mindre nisjer der hvor for eksempel tekniske bygg skal plasseres, det kreves vesentlig mindre energi og maskiner for å sette installasjonen på plass. Dette er en av flere ringvirkninger som vil gi mer vei for pengene, sier Jakobsen.

Han ønsker seg tydeligere retningslinjer fra Vegdirektoratet om at andre alternativer enn de som er spesifisert i Håndboka N500 er mulig å bruke.

- Vi er på riktig vei. Vårt alternativ er bærekraftig, og viser stort sett en halvering av CO2-utslipp bare ved valg av materialer, og det er viktig, sier Jakobsen.

Fremover skal det også bygges mer vei for mindre penger. Dette gjør også at miljøvennlige løsninger som tilfredsstiller forskriftskravene vil bli mer attraktive.

Vil industrialisere

Foamrox AS er et lite selskap som er i vekst, og har planene klare for hvordan de skal vokse fremover. Blant annet ønsker virksomheten på sikt å benytte seg av norsk resirkulert glass. Celleglass produsert i Norge vil gi ytterligere redusert miljøfotavtrykk, og samtidig skape flere arbeidsplasser. Glenn Alexander Jakobsen sier at de i dag i stor grad bygger på stedet.

- Det er enklere og billigere for alle parter om vi kunne ha levert mer prefabrikerte moduler, sier han.

Ta diskusjonen på LinkedIn!

For mer informasjon: https://www.foamrox.no/

Powered by Labrador CMS