Usikkerhetsmomenter ved bruk av heis under brann

Det har pågått et arbeid med en ny standard som skal gjøre det mulig å benytte heis til å evakuere ut av en bygning i brann. DSB og DiBK ville vite litt mer om konsekvensene ved å tillate dette, og ga RISE Fire Research i oppdrag å se på hva forslaget til ny standard vil ha å si for brannsikkerheten og om det lar seg gjennomføre i praksis.

Publisert Sist oppdatert

Det ligger i ryggmargen til de fleste av oss at vi ikke skal ta heisen når det brenner. Også TEK17 sier at heis ikke skal være en del av fluktvei eller rømningsvei.

Men bygninger og teknikk utvikler seg. Det gjør også funksjonsnivået til dem som bor i bygningene. Derfor satte en gruppe i gang et arbeid for å lage en ny standard som skulle gjøre det mulig å bruke heis for å evakuere ut under en brann under forutsetninger av at visse sikkerhetsbarrierer ble iverksatt. Utkastet til standard heter prNS 3807:2019 «Bruk av heis til evakuering».

Argumentet for å tillate folk å bruke heis til å evakuere ut under en brann er blant annet at personer med nedsatt funksjonsevne skal bo hjemme så lenge som mulig, og dette stiller økte krav til løsninger som kan få dem raskt ut av en bygning som brenner. Utkastet til standard skisserte løsninger for å ivareta sikkerheten ved at det etableres sikre soner rundt heisen som gjør at brann og røyk ikke sprer seg til heisområdet. Om brann eller røyk skulle ha spredd seg til heisområdet, så skal heisen ikke brukes.

Avdekket usikkerhetsmomenter

Oppdraget til RISE Fire Research fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var å undersøke forutsetninger ved sikkerhetsbarrierer og hensyn til menneskelig adferd som ligger til grunn for prNS 3807:2019.

RISE har identifisert noen usikkerhetsmomenter ved trygg bruk av heis under en brann. Blant annet har brannforskerne vurdert kriterier for røykproduksjon og aktivisering av heisstopp. RISE skriver blant annet at brannskillene i ventesone som oppfyller kriteriene angitt i prNS 3807:2019 ikke nødvendigvis vil forhindre røykspredning. RISE skriver også at det er usikkert hvor godt de logiske heissonene, som er åpne og altså ikke er omgitt av noen skiller, ivaretar sikkerheten for personer som venter på en heis.

I tillegg skriver RISE at det ikke angis krav til minimumsstørrelse på fysisk heissone eller krav til plass for rullestolbrukere. Det vil kunne medføre at rømningsveier blir sperret, og fører til opphopning av folk rundt heisene. RISE skriver videre at det er usikkerhet knyttet til informasjon og kommunikasjon om evakueringen. Blant annet trekker RISE frem at manglende krav til informativ talemelding kan bidra til at personer ikke forstår hva lyssignal og tekst betyr, og dermed setter seg selv i fare. RISE oppfatter at sikkerheten i stor grad er avhengig av organisatoriske tiltak, noe som det i varierende grad kan legges til rette for avhengig av hva bygningen skal brukes til. RISE skriver at det også kan være utfordrende å sikre at organisatoriske planer følges i lang tid etter at de ble vedtatt i et brannkonsept, fordi aktiviteten og bruken av bygningen kan forandre seg over tid.

I tillegg kommenterer RISE at det ikke stilles krav til nærliggende alternative rømningsveier eller trapper i tilknytning til heisen hvis det skulle skje at gitte sikkerhetsbarrierer blir brutt ved at ventesonen blir røykfylt, og heisen stopper opp.

RISE kommenterer også at standarden legger opp til at det er brukerne selv som prioriterer hvem som kan ta heisen. Da er det ikke sikkert at det er de som har størst behov for å komme seg ut av bygningen ved bruk av heisen som vil få anledning til det. Også sosiale bånd som familieforhold eller vennskap vil kunne virke inn både positivt og negativt på hvem som kommer seg raskt ut ved hjelp av heisen.

Vanskelig å endre holdninger

I tillegg trekker RISE Fire Research frem at det vil kreve et omfattende informasjonsarbeid å få folk til å endre adferden sin, og faktisk ta heisen også under en brann. RISE tror at villigheten vil være avhengig av hvor høyt oppe i bygningen folk befinner seg. RISE fremhever også at vi må tenke på at om folk oppfatter at det er trygt å ta heisen under branner i enkelte bygg, så kan det også være en risiko for at de gjør det også i bygninger som ikke har trygge soner.

I tillegg tror RISE at det kan være vanskelig å gjennomføre opplæring om hvordan man skal opptre under en brann på forhånd for alle grupper av brukere i alle typer bygninger. I mange tilfeller vil det være snakk om sporadisk opphold som for eksempel på et hotell, og da vil informasjon i forbindelse med en konkret hendelse være mer relevant. RISE tror det er vanskelig å generalisere eller standardisere behov for opplæring og behov for organisering for alle typer bygg.

Link til rapporten:

Powered by Labrador CMS