Disse tre fikk pris for beste bacheloroppgave på branningeniørstudiet i Haugesund i år; fra venstre Thomas Halleraker, Levent Smakiqi og Åsmund Hovda
Disse tre fikk pris for beste bacheloroppgave på branningeniørstudiet i Haugesund i år; fra venstre Thomas Halleraker, Levent Smakiqi og Åsmund Hovda

Bacheloroppgave om litiumbatterier fikk pris!

Det var bacheloroppgaven som handler om risiko for innsatspersonell ved brann i litium-ion batteri i lukkede rom som fikk Firesafe-prisen for beste oppgave på branningeniørstudiet i Haugesund i år. Begrunnelsen for pristildelingen er blant annet at oppgaven tar for seg et nytt og aktuelt tema som det trengs mer kunnskap om. Oppgaven er et godt stykke arbeid på veien med å håndtere en voksende kategori ulykker på en tryggere måte, skriver juryen.

Publisert

Det er studentene Thomas Halleraker, Levent Smakiqi og Åsmund Hovda som har skrevet oppgaven.

Juryens begrunnelse

Juryen har følgende begrunnelse for at denne oppgaven vant:

Oppgaven tar for seg et tema som er aktuelt og hvor det kreves oppdatert kunnskap blant de som skal gjøre innsats i første linje når uforutsette hendelser skjer. Det er særlig oppgavens fokus på batterirom i fartøy som kan overføres til mange andre situasjoner, både på sjøen og på land. Brann i elbiler har vist seg å ofte ikke involvere batteriet, noe som ikke omtales så mye i oppgaven.

Litiumbatterier brukes i stadig flere områder og det er avgjørende at innsatspersonell kan vurdere situasjonene som oppstår med mest mulig relevant kunnskap i bakhånd. Brannen i hybridfergen MF Ytterøyningen viser at vi allerede er i en situasjon hvor brannvesen i hele Norge, bygd og by, må ha kjennskap til denne typen innsats, slik at de kan ivareta egen sikkerhet.

Ny teknologi fører nesten alltid med seg frykt, men denne er ofte følelsesmessig begrunnet og fokuserer gjerne på helt feil faremoment. Bare ved å undersøke saken kan man avdekke hvilke farer som må håndteres og hvordan. På samme måte som bensin og diesel en gang var nye problemstillinger som måtte håndteres, er ulike typer batterier i dag noe som mange er redde for, men ofte uten å vite hva farene er og hvordan de kan unngås eller håndteres. Denne oppgaven er et godt stykke arbeid på veien mot å kunne håndtere en voksende kategori ulykker på en tryggere måte.

Brannvesenet ønsket mer informasjon

Studentene kom i kontakt med Bergen brannvesen i etterkant av brannen om bord på batterifergen MF Ytterøyingen. Brannvesenet deltok i slokkearbeidet, og ønsket at studentene skulle belyse noen momenter rundt innsats i slike branner. Blant annet at det ble satt opp rutiner og instrukser for å gi økt kunnskap og bedre forutsetninger for å håndtere litium-ion batteribranner i lukkede rom.

Oppgaven tar for seg følgende problemstillinger; hvilke risikomomenter en brann i litium-ion batterier medfører, hvorfor risikoen øker i lukkede rom og hvordan en slik brann kan håndteres av innsatspersonell.

Studentene har innhentet kunnskap igjennom fagseminarer, befaringer og litteraturstudium. Blant annet har studentene kartlagt hvilken kompetanse og utstyr innsatspersonell har for håndtering av slike hendelser, og dette er sett i sammenheng med de risikomomentene som er til stede.

Rutinen og instruksen som oppgaven har resultert i er basert på 7-trinnsmodellen fra Norges brannskole som er utarbeidet for befal i brannvesenet, og som skal gi en utfyllende metode for å lede en innsats.

Hva kan skje i en brann i litium-ion batterier?

Risikomomentene som ble identifisert ved brann i litium-ion batterier i lukkede rom var eksplosjonsfare, dannelse av hydrogenfluorid og fare for strøm.

På grunn av den store ansamlingen av brennbare gasser som danner seg vil det være en vesentlig risiko for eksplosjon, både i batterirom og i parkeringskjellere. Det har vist seg å være vanskelig å ventilere ut brennbare gasser uten å risikere en eksplosjon i batterirom. I tillegg vil en brann i litium-ion batterier forårsake betydelige mengder av giftig hydrogenfluorid gass, og denne gassen kan være livstruende selv ved lave konsentrasjoner. Oppgaven fant også at det er liten fare for strømgjennomgang i brann i et elektrisk kjøretøy. I batterirom i skip er det for øvrig en reell risiko for strømgjennomgang.

Studentene skriver i sammendraget i oppgaven sin at det å jobbe med denne problemstillingen har vært både lærerikt og interessant, og at de vil ta med seg kunnskapen de har tilegnet seg videre.

Kilde og mer informasjon:

https://www.firesafe.no/article/hvl-aktuell-bacheloroppgave-om-litiumbatterier-ga-uttelling

Powered by Labrador CMS