Tette trehus er spesielt utsatt for brann. Brannsikring av tette trehusmiljøer er en av Riksantikvarens tilskuddsordninger.
Tette trehus er spesielt utsatt for brann. Brannsikring av tette trehusmiljøer er en av Riksantikvarens tilskuddsordninger.

Riksantikvaren: Nå kan du søke tilskudd til kulturminner

Det har i år vært flere branner i tette trehusmiljøer. Men i de tilfellene der bygningene har hatt god brannsikring har skadeomfanget vært betydelig redusert. Nå kan eiere av fredede bygninger i privat eie og fartøyvern søke om midler til sine kulturminner. – Bruk muligheten til å søke, oppfordrer riksantikvar Hanna Geiran. Fristen er 1. november.

Publisert

Søknadsportalen Digisak er nå åpen fram til fristen for alle eiere som skal søke om tilskudd til sine kulturminner.

– Tilskuddene har stor effekt for godt vedlikehold, og vi vet at eierne ønsker å ta vare på sine bygninger og båter, sier Geiran. 

– Mange gode krefter vil kulturminnene våre vel, og dyktige eiere og gode håndverkere gjør en kjempeinnsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Kulturminner i god stand skaper også stolthet i nærmiljøet og hos eiere, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Tilskuddene gjelder for alle privatpersoner og organisasjoner som eier freda bygg, anlegg og fartøy. Søknadene går til fylkeskommunene, som deretter får midler av Riksantikvaren. Hvor stor potten blir for 2024 er avhengig av statsbudsjettet. Forslag til statsbudsjett kommer 6. oktober.

Dårlig økonomi kan gi færre søkere 

I fjor gikk antallet søknader til fylkene ned på flere tilskuddsordninger. Gjennom tilskuddene får eierne hjelp til antikvariske merkostnader for å sette i stand freda bygg. Dette er ekstrakostnader som kommer av krav til for eksempel tradisjonelle metoder og materialer og bruk av håndverkere med spesiell kompetanse, slik at arbeidet blir gjort i tråd med antikvariske retningslinjer. Eieren står for resten av kostnadene.

Det vil være bekymringsfullt dersom eiere nå ikke har råd til å sette i stand sine kulturminner. På sikt kan vi i verste fall se at kulturminner går tapt.

Riksantikvar Hanna Geiran

Fylkeskommunene har påpekt til Riksantikvaren at den vanskelige økonomien generelt i samfunnet kan ha hatt betydning for hvor mange som har hatt mulighet til å planlegge prosjekter.

– Tidligere år har antallet søknader gitt både oss og fylkeskommunene god oversikt over behovet der ute, sier Geiran. 

– Vi vil følge med på utviklingen i søknadsmengden, fordi det vil være bekymringsfullt dersom eiere nå ikke har råd til å sette i stand sine kulturminner. På sikt kan vi i verste fall se at kulturminner går tapt.

Flere burde søke

Fra tidligere år rapporterer fylkeskommunene at det i stor grad er de samme som søker om tilskudd år etter år. Fylkeskommunene jobber med å motivere flere til å søke. For eksempel kunne 1225 private eiere i Oslo ha søkt om tilskudd til fredede bygg, men i siste runde fikk Oslo bare inn 10 søknader på denne ordningen. De lave søknadstallene i Oslo har vart i flere år.

– Nytteverdien av tilskudd er stor, bare tenk på brannsikring av trehus, påpeker Geiran. 

– I år har vi sett flere branner i tette trehusmiljøer, men heldigvis har ikke liv gått tapt. Vi har også sett eksempler på at god brannsikring har redusert skadeomfanget betydelig, slik som ved en brann i Fredrikstads trehusmiljø i juli. 

Tilskudd skaper også verdier i form av arbeidsplasser og kompetansebygging for håndverkere, for byggebransjen og for andre næringer. Sammen øker dette kunnskapen hos flere om hvordan vi best bevarer kulturmiljøene våre.

I søknadsportalen Digisak kan eiere søke om midler til freda bygninger i privat eie og fartøyvern. I år er portalen klargjort for digital søknad på flere typer tilskuddsordninger, og mange fylkeskommuner er med på å prøve ut nye digitale løsninger. Vestland, Møre- og Romsdal samt Vestfold og Telemark er de første som tester ut løsningen for alle tilskuddsordningene digitalt.

Dette er tilskuddsordningene

Det er flere ulike tilskuddsordninger. Hvilke tilskudd du kan søke om er avhengig av hvilken type kulturminne du eier:

Fredede kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

Teknisk-industrielle kulturminner

Fredede bygg fra før 1537 i privat eie

Ruiner fra middelalderen

Brannsikring i tette trehusmiljøer

Fartøyvern

Fagutvikling i fartøyvernet

Verdensarvområdene

En sjøsamisk gård utenfor Kirkenes er satt i stand med tilskuddsmidler.

Også fartøy og teknisk-industrielle anlegg kan få tilskudd. Det freda skipet DS Turisten trafikkerer Haldenkanalen, her ved Ørje sluseanlegg.

Det er en egen tilskuddsordning for Norges åtte verdensarvsteder, slik som Røros.

Kilde: Riksantikvaren, NTB

Det er en egen tilskuddsordning for Norges åtte verdensarvsteder, slik som Røros.
Det er en egen tilskuddsordning for Norges åtte verdensarvsteder, slik som Røros.
Powered by Labrador CMS