Kristiansund kommune jobber aktivt for å forebygge brann i kommunens bygninger ved blant annet nye rutiner i etableringsfasen av flere brannceller. Her har medarbeidere i kommunen vært på stedlig tilsyn.
Kristiansund kommune jobber aktivt for å forebygge brann i kommunens bygninger ved blant annet nye rutiner i etableringsfasen av flere brannceller. Her har medarbeidere i kommunen vært på stedlig tilsyn.

Innfører nye rutiner for bedre brannsikkerhet i bygninger

Nå vil Kristiansund kommune endre på rutinene innen bygg for å sikre riktig kvalitet i byggverkene med hensyn på brannsikkerhet. - Det er viktig at Kristiansund tar innbyggernes sikkerhet på alvor, sier kommunen.

Publisert Sist oppdatert

De nye rutinene gjelder søknader som innebærer etablering og eller endring av bruksenheter i bygninger med mer enn én branncelle. Rutinene gjelder for alle tiltaksklasser i alle typer bygg, skriver kommunen på sine hjemmesider.

De nye rutinene innebærer:

  • Søknad om rammetillatelse og ett-trinnstillatelse:

- Brannsikkerhetsstrategi skal vedlegges søknad om rammetillatelse og ett-trinns tillatelse

  • Uavhengig kontroll (Prosjekterende):

- Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av brannkonsept i alle tiltaksklasser.

- Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av passiv brannbeskyttelse i alle tiltaksklasser.

- Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av detaljprosjektering av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i alle tiltaksklasser hvor det er krav om dette.

Uavhengig kontroll (Utførende):

- Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av utførelse av brannkonsept i alle tiltaksklasser.

- Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av utførelse av passiv brannbeskyttelse i alle tiltaksklasser.

- Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av utførelse av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i alle tiltaksklasser hvor det er krav om dette.

  • Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse:

- Uavhengig kontrollerende sine rapporter på prosjekteringen og utførelsen skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

– Bakgrunnen for denne endringen er erfaringer vi avdekket ved tilsyn som vi gjennomførte sommeren 2022 når det gjelder brannsikkerhet, sier de.

- Tilsynene vi gjennomførte avdekket blant annet manglende og mangelfull prosjektering, manglende kommunikasjon mellom de ansvarlige foretakene i byggesaken og også mellom tiltakshaver og de ansvarlige foretakene, utførelse ikke utført i tråd med prosjekteringen, mangler ved rømningsveier, samt horisontal og vertikal brannsikring og mangelfull branncelleinndeling.

Store konsekvenser

En brann har store konsekvenser for de som rammes, både personlig og økonomisk. Brannsikkerhet er derfor et svært viktig fagfelt.

Kommunen er satt til å forvalte plan- og bygningsloven. Det er et viktig samfunnsoppdrag. Bygg står gjerne i mange 10-år. Kanskje i over 100 år og har flere forskjellige eiere i årenes løp. For å sikre at byggene blir oppført med riktig kvalitet så har vi regler i teknisk forskrift (TEK). TEK er minstestandarden. Det vil si at det som hovedregel ikke er lov til å bygge med en dårligere kvalitet, skriver kommunen.

De foretakene som skal utføre arbeid i forbindelse med byggesaken må erklære ansvar. Ved å erklære ansvar innestår det ansvarlige foretaket for at det har de nødvendige kvalifikasjoner og at arbeidet utføres i tråd med regelverket og teknisk forskrift (TEK).

Ansvarssystemet er basert på tillit. For å sikre at ansvarssystemet fungerer og at minstestandarden sammen med vilkårene i tillatelsen overholdes, må det føres tilsyn og kreves uavhengig kontroll.

Hvem rammes?

Sluttbrukeren - den som til enhver tid eier, leier eller oppholder seg i bygget er ofte den som rammes dersom bygget har feil kvalitet.

Oppdages ikke feilene, kan det innebære at feilen medfører skade for den enkelte eier, både av personlig og økonomisk art eller ved tap av menneskeliv.

Oppdages feilene, må de rettes opp. Dette kan innebære en økonomisk og personlig belastning for den som eier leiligheten eller bygningen.

Både for samfunnet og sluttbrukeren er det viktig at feil oppdages på et tidligst mulig tidspunkt. Jo tidligere feil oppdages, jo billigere og lettere er det ofte å rette de opp. Ved at kommunen nå innfører uavhengig kontroll på både prosjektering og utførelse av brannsikkerhet, håper vi å oppnå at byggene får riktig kvalitet før de tas i bruk, skriver kommunen.

Viktig for innbyggerne

Det er viktig for Kristiansund kommune å ta innbyggernes sikkerhet på alvor, derfor innfører vi nå nye rutiner for å sikre riktig kvalitet i byggverkene når det gjelder brannsikkerhet, sier de.

Endringen trår i kraft for søknader om rammetillatelse og ett-trinnstillatelse registrert mottatt fra og med 1. desember 2022. Kommunen kan også stille vilkår om uavhengig kontroll etter kommunens egen vurdering i enkeltsaker før den tid, jf. SAK10 § 14-3.

Kilde: Kristiansund kommune

Powered by Labrador CMS