Av Christan Kjellby Nesset, Partner SANDS Advokatfirma DA

Oppsummering

Lov om brann- og eksplosjonsvern pålegger enhver, eier og ledelsen i virksomheter å handle slik at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Konsernledelsen, styret og styrets leder har det overordnede ansvaret for å sikre at daglig leder kan oppfylle brannforebyggingspliktene og at nødvendige sikringstiltak gjennomføres.

Plikten til å ivareta brannsikkerheten gjelder alle faser av virksomhetens livssyklus, fra planlegging og bygging til drift og avvikling.

Etterlevelse av brannforebyggingsregler er avgjørende for forsikrings- og erstatningssaker.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet Bing/ChatGPT og kvalitetssikret av SANDS.

Brannforebygging er styrets ansvar

Lov om brann- og eksplosjonsvern pålegger enhver, eier og ledelsen i virksomheter, å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Hvorfor syndes det likevel mot brannforebygging igjen og igjen? Styret har ansvaret for at daglig leder oppfyller kravene til brannforebygging og sikringstiltak i alle faser av virksomhetens livssyklus. Daglig leder har ansvaret for den praktiske oppfølgingen av at virksomhetens brannsikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Det er imidlertid klart at konsernledelsen, styret og styrets leder har det overordnede ansvaret for å sørge for at daglig leder gis mulighet til å oppfylle pliktene til brannforebygging, og til å påse at nødvendige sikringstiltak gjennomføres i virkeligheten, jf Ot. Prp. Nr. 28 (2001-2002).

Styret har i henhold til aksjelovens §§6-12 og 6-13 dessuten en generell plikt til å føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet, slik at styrets plikt til å sørge for at virksomheten drives forsvarlig, følger allerede av disse bestemmelsene.

Lovforarbeidene er klare på at plikten til å ivareta brannsikkerheten i virksomheter gjelder alle faser av virksomhetens livssyklus, dvs. fra planlegging, bygging, utprøving og drift til avvikling. Kravet gjelder også i forhold til eventuelle underentreprenører og andre som måtte utføre arbeid i virksomheten både på kort og lang sikt.

Etterlevelse av reglene om brannforebygging har stor betydning i forsikrings- og erstatningssaker

Det er viktig at styret overvåker at kravene i sikkerhetsforskriftene etterleves med informasjon, kunnskap, rutiner og dokumentasjon fra daglig leder og administrasjonen. Uforutsigbar avkortning og regresskrav kan få stor økonomisk betydning for virksomheten.

Dersom daglig leder ikke etterlever kravene til brannsikring i lov og forsikringsavtale, kan styret også risikere å bli erstatningsansvarlig.

Aksjelovens § 17-1 regulerer styrets erstatningsansvar overfor selskapet, aksjeeiere, eller andre ved økonomisk tap som følge av uaktsomt galt eller mangelfullt tilsyn.

Hvordan kan styret løse pliktene sine?

Styret må selv til enhver tid definere hvilken informasjon det er behov for og hvilke mål og tiltak som skal settes for sikkerhetsarbeidet.

Styret må blant annet kontrollere at virksomheten har:

Rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket.

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Pliktene over er det naturlig at daglig leder gjennomfører i praksis, men styret har plikt til å overvåke at daglig leder faktisk utarbeider rutiner, samt kontrollere at innholdet i rutinene er i samsvar med lov og forskrifter.

Sikkerhetsarbeidet må være tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket. Jo større brannfare virksomhetens arbeid medfører, jo strengere krav til sikkerhetstiltak stilles, jf. forskriften § 12.

SANDS mener:

Brannsikkerhet bør inn som et fast punkt i styrets årshjul. Hvor ofte brannsikkerhet settes på agendaen i styremøtene beror på virksomhetens art.

Styret bør be administrasjonen om å opplyse om hvilke planer for brannforebygging som er gjennomført, bekrefte at sikkerhetsforskrifter i forsikringsavtalene er overholdt, opplyse om hvilke avtaler som foreligger med eventuelle utleiere, hvilke informasjon og øvelser virksomhetens ansatte har gjennomført osv.

For å unngå at virksomheten risikerer avkortning i forsikringsutbetalingen og eventuelle regress- og erstatningskrav, bør styret sørge for at daglig leder dokumenterer tiltakene som er gjort opp mot brannsikring.

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Anders Sandmæl i Brannfag.no.