Illustrasjonsfoto fra stabsrommet til IUA Bergen Region, på sin årlige øvelse.
Illustrasjonsfoto fra stabsrommet til IUA Bergen Region, på sin årlige øvelse.

Ny revidert veileder til helhetlig ROS- analyse i kommunen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har publisert en ny revidert veileder til helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS) i kommunen. Veilederen beskriver hva helhetlig ROS er, både når det gjelder prosess og innhold. Veilederen omtaler også hvordan kommunen skal følge opp helhetlig ROS i sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Publisert

Målet med veilederen er å synliggjøre helhetlig ROS som strategisk virkemiddel for kommunens ledelse, med vekt på å skape felles forståelse av helhetlig ROS som et tverrfaglig plan- og kunnskapsgrunnlag for samfunnssikkerhet og beredskap lokalt.

Veilederen beskriver hva helhetlig ROS er, når det gjelder innhold og fremgangsmåte og forholdet til annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

Veilederen viser også hvordan helhetlig ROS kan følges opp gjennom å innlemme mål, strategier og prioriterte tiltak innen:

  • samfunnssikkerhet i kommunens virksomhets- og eierstyring
  • samfunns- og arealplanleggingen i kommunen
  • den samlede beredskapen i kommunen

Målgruppene

Den viktigste målgruppen for veilederen er kommunene og Longyearbyen lokalstyre. Andre aktører som har ansvar for samfunnssikkerhet innen egne fagområder lokalt, vil også ha nytte av veilederen. Deres deltakelse er av stor betydning for en helhetlig utvikling av samfunnssikkerheten lokalt. En tredje målgruppe er statsforvalterne og Sysselmesteren. Både som tilsynsmyndighet og i veilederrollen har disse viktige oppgaver i arbeidet med kommunal beredskapsplikt.

Tydeligere på oppfølging

Veilederen setter kommunal beredskapsplikt i større grad i sammenheng med annet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen. Som tidligere, skal helhetlig ROS gi kunnskap og oversikt over hendelser som utfordrer kommunen. Den reviderte veilederen peker i tillegg på særskilte utfordringer innen klimaendring og sikkerhetspolitiske kriser. Veilederen er tydeligere på oppfølging av analysen i beredskapsplanlegging, overordnet beredskapsplan og kommunens rolle i totalforsvaret.

Veilederen har fått nye illustrasjoner og utfyllbare ROS-skjema i PDF og Word.

Veilederen kan brukes av alle kommuner, uansett størrelse, geografi og organisering. Vi ønsker lykke til i arbeidet, skriver DSB i en pressemelding.

Veilederen og ROS-skjema vil bli lagt ut på nynorsk før nyttår.

>> Her finner du veilederen

Powered by Labrador CMS