Av René F. Lisund, Brannportal AS

I denne artikkelen skal vi fokusere på brukerens plikter, men ønsker samtidig å gjøre deg observant på at det kan inngås avtaler som gjøre at disse pliktene kan flyte over i hverandre. Det er derfor viktig å kjenne til hvordan plikter og ansvar er fordelt mellom eier og bruker ved din virksomhet.

"Les mer om forebyggende plikter for eieren av byggverk"

Brannforebyggende arbeid på sykehjem, sykehus og andre institusjoner er utrolig viktig. Dette bidrar til å redusere sjansene for at brann oppstår, samt begrense konsekvensene av en brann.
Branner utvikler seg mye fortere enn folk flest tror, og kan utgjøre en stor fare for liv, helse, miljø og materielle verdier. I Norge har vi forskrifter som skal bidra til at enhver som driver med brannfarlig aktivitet skal vise aktsomhet og forebygge brann.

I Norge blir byggverk delt inn i risikoklasser, basert på hvor stor trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse. Forhold som spiller inn er:

 • Om byggverket er beregnet for sporadisk opphold
 • Om personer i bygget kjenner rømningsforhold og er i stand til å evakuere seg selv
 • Om bygget er beregnet for overnatting
 • I hvilken grad bruk av bygget utgjør en brannfare.

Sykehjem og andre pleieinstitusjoner tilhører risikoklasse 6 som er den høyeste risikoklassen, og det stilles derfor strenger krav til brannforebyggende arbeid på teknisk og organisatorisk nivå. Forskrift om brannforebygging oppgir plikter du har som både eier og bruker av et bygg, og som nevnt tidligere er det viktig å vite hvordan ansvarsforholdet er fordelt ved virksomheten, da eieren kan avtale at brukeren av byggverket skal utføre sikkerhetsarbeidet som kontroll, vedlikehold og rutiner for å avdekke feil og mangler på bygningsdeler, installasjoner og annet utstyr som skal oppdage eller begrense konsekvensene av brann.

Vi skal nå se litt nærmere på forebyggende plikter for brukeren av byggverket

Brannsikker bruk av byggverket

Den som har rett til å bruke bygget skal sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Videre skal man i daglig virke unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon. Dette innebærer at fremkommeligheten ikke blokkeres eller reduseres. Oppstår det endringer, forfall og skader i byggverket eller på sikkerhetsinnretninger som kan påvirke sikkerheten mot brann skal eier av bygget straks informeres om dette, og ved vesentlige forhold som reduserer brannsikkerheten skal det straks gjennomføres ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

Som bruker av bygget skal du:

 • sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
 • unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres
 • informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann
 • ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Som bruker har du samme plikter som eier av bygget til å innføre systematisk sikkerhetsarbeid i daglig virke. Dette innebærer å fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å forebygge og redusere risikoen for at brann skal oppstå.

Planer og tiltak bør inneholde rutiner for å:

 • Sikre at bygget brukes i samsvar med bruksformål og kravene til brannsikkerhet for bygget
 • Sikre effektiv evakuering og redning ved brann
 • Sikre at ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann
 • Sikre at alle som oppholder seg i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Dette kan f.eks være besøk av større grupper
 • Avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet
 • Dokumentere brannsikker bruk av bygget samt rutiner for systematisk sikkerhetsarbeid.

Sikre at ansatte ved sykehjem, sykehus eller andre kommunale institusjoner har tilstrekkelig med kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Mer informasjon finnes på https://www.brannportal.no