Oppgavens problemstilling er: "Hvordan kan helhetlig bærekraftig brannprosjektering gjennomføres?". Dette er en bred problemstilling som baserer seg på en helhetlig tilnærming, hvilket innebærer flere perspektiver som i sum skal kunne hjelpe brannrådgiver til å ta bærekraftige valg i sin arbeidshverdag. De ulike perspektivene er formulert i fire ulike delmål, som også bidrar til å konkretisere problemstillingen. De fire delmålene er; 1. Kartlegge bærekraftige teknologier og materialer, og informere om brannrisikoen tilknyttet disse. 2. Kartlegge hvordan regelverk og merkeordninger behandler brann og bærekraft. 3. Definere hva bærekraftig brannprosjektering er, og hvordan det kan gjennomføres i praksis, og 4. Kartlegge hvordan brannrådgivere forholder seg til bærekraftig brannprosjektering. Metodene som har blitt benyttet for å nå de ulike delmålene er hovedsaklig litteraturstudie, dokumentanalyse og intervju.

For det første delmålet er det identifisert en rekke bærekraftige trender. Selv om flere av de kan gi en økt brannrisiko, er det også studier som hevder at denne risikoen er under kontroll. Det konkluderes imidlertid med at det er behov for mer forskning og testing av de ulike teknologiene/materialene. Oppgaven gir tiltak, samt litteraturanbefalinger til hvordan de ulike trendene kan håndteres i prosjekteringen.

For det andre delmålet er det konkludert med at bærekraftige hensyn utelas i stor grad i lover, forskrifter, veiledninger og standarder som omhandler brannsikkerhet. TEK17, som er det viktigste dokumentet for brannrådgivere, er imidlertid en funksjonsbasert forskrift, hvilket åpner for bruk av bærekraftige analyseløsninger. Utfordringen ligger i etterspørselen av slike løsninger. En annen utfordring er at standardene for analysemetoder ikke trekker i en bærekraftig retning. Ulike sertifiseringsordninger kunne med fordel motivert kunder til å etterspørre brannsikre bærekraftige løsninger dersom dette hadde gitt poeng i de ulike ordningene. Det er imidlertid funnet lite som konkret gir poeng for slike løsninger.

For det tredje delmålet er det undersøkt hva konkret bærekraftig brannprosjektering innebærer. En brann i seg selv vil ikke kunne være bærekraftig, ettersom den potensielt kan føre til betydelige miljøutslipp. Det kan også argumenteres for at brannsikkerhet sammenfaller med flere av bærekraftsmålene til FN, i tillegg til å passe inn under definisjonen om bærekraftige bygg. Til tross for dette, er brann og bærekraft to disipliner som kan påvirke hverandre, og som derfor bør behandles sammen. Det holder ikke å bare støtte seg på at brannprosjektering kan være bærekraftig i seg selv, og brannrådgivere kan og bør gjøre mer. Oppgaven har identifisert flere tiltak og verktøy som brannrådgivere kan benytte seg av i prosjekteringen.

Det fjerde delmålet har bidratt til en verdifull kunnskapsdeling, og supplerer de 3 andre delmålene i oppgaven. Det er tydelig at bærekraftig brannprosjektering er noe brannrådgiverne i Norge ønsker å oppnå. Utfordringer ligger i å kunne definere helt konkret hva det innebærer, og hvordan det kan utføres. Bedre og tydeligere retningslinjer fra myndighetene er også et sterkt ønske fra bransjen.

Oppgaven kan lastes opp nedenfor.