Fagskole for brann- og redningspersonell

Etablering av fagskole for brann- og redningspersonell Det nye fagskolestudiet i Brann, redning- og samfunnssikkerhet ble etablert i 2023. Første studentopptak er gjennomført med totalt 680 søkere på 20 studieplasser fra 2024. Kvalifikasjonsgrunnlaget for opptak er bredt for å sikre mangfold i søkermassen. Til første studentopptak var det 106 kvinnelige søkere. De fleste kvalifiserte kvinnelige søkerne hadde studieforberedende vitnemål. I henhold til fagskoleregelverket får søkerne ekstra poeng for bestått fagbrev og erfaring. Alle de 20 høyest rangerte kandidatene hadde bakgrunn med fag/svennebrev og arbeidserfaring, og takket ja til tilbudt studieplass. Med et fremtidig fullstendig opptak på 80 studenter per semester, ville åtte kvinner vært tatt opp til første kull. DSB er svært fornøyde med antall kvinnelige søkere til første opptak og antallet tyder på stor interesse for studiet, noe som indikerer at vi gjennom fagskolen er på god vei mot å løfte kvinneandelen i brann- og redningsvesenet. DSB og Brann- og redningsskolen jobber nå med informasjonsarbeid ut mot aktuelle målgrupper slik at de kan ta informerte valg som kvalifiserer for opptak til fagskolestudiet. 

Gjennom å tilby kursplasser til flere, sikres kompetansen ute i de lokale brann- og redningsvesenene. Første semester i nytt fagskolestudie starter av praktiske grunner ved Samfunnssikkerhets senteret i Rogaland (SASIRO). Midlertidig studiested skyldes forsinkelser i Statsbyggs byggeprosjekt ved Brann- og redningsskolen i Tjeldsund. DSBs avtale om leie av undervisningsfasiliteter ved SASIRO varer ut juni 2024. I tillegg er studentenes innkvarteringsmuligheter ved studiestedet avgjørende. Stortinget vedtok i desember 2023 å bygge permanente hybler på Brann- og redningsskolen i Tjeldsund. DSB har sammen med Statsbygg igangsatt prosjekt for bygging av nødvendig antall midlertidige og faste studenthybler til oppstarten av kull 2 i august 2024. 

DSB har i 2023 også hatt tett dialog med alle brann- og redningsvesen og 110-sentraler som skal ta imot fremtidige studenter i forbindelse med gjennomføring av første praksisperiode i 2025. 

Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet 

Justis Departementet oppnevnte i november 2022 en arbeidsgruppe med oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet som del av grunnlaget for en ny melding til Stortinget om brannvern. Gjennomgangen avdekket store ulikheter i hvordan brann- og redningsvesenene er organisert og dimensjonert, og med det også store variasjoner i hvilken evne de enkelte brann- og redningsvesenene har til å utføre sine oppgaver. Arbeidsgruppen vurderer at mye fungerer bra i dag, men har identifisert åtte hovedutfordringer brann- og redningsvesenene vil stå overfor i tiden fremover. Anbefalingene omfatter blant annet at det defineres tydeligere hvilke forebyggende- og beredskapsoppgaver som skal ligge i en grunnportefølje for alle brann- og redningsvesenene og at det etableres regionale samarbeid om utvalgte oppgaver. 

Rapport med anbefalinger ble overlevert statsråden 16. juni 2023. Arbeidet har bidratt til å tydeliggjøre hvilke utfordringer brann- og redningsvesenene står overfor i dag og i fremtiden, og rapporten gir et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med utviklingen av brann- og redningsvesenene.