I et brev som Brennaktuelt har fått tilgang til, datert 12. februar fra Follo brannvesen til Bane NOR, påpeker brannvesenet store mangler ved brannsikkerhetstiltak – og rutiner i Blixtunellen. I medhold av brann- og eksplosjonsvernloven og internkontrollforskriften ble det i november i fjor utført et grundig tilsyn som involverte representanter fra Bane NOR, Oslo brann og redning, samt Follo brannvesen. I rapporten ble det avdekker flere bekymringsfulle mangler og et stort forbedringspotensiale i forhold til krav og rutiner ift. brannsikkerheten. Mange av avvikene krever umiddelbare tiltak.

Bane NOR får blant annet påpek for at det er uoverensstemmelse mellom beskrevne tiltak og faktiske forhold i tunnelen. Manglende implementering av nødvendige sikkerhetstiltak og feil i dokumentasjonen ble spesielt fremhevet. Blant annet ble ikke mikrofon- og høyttalersystemet brukt i samsvar med beredskapsanalysen.

Det ble også avdekket mangelfulle kontrollrutiner for installasjoner og utstyr i tunnelen. Dette inkluderte funksjonsfeil på nødtelefoner, manglende brannslokningsutstyr og uregelmessigheter i ventilasjonssystemet. Videre ble det bemerket at branndører var tunge å åpne og at det var vanskelig å identifisere og bruke nødutganger, samt at det er for dårlig opplæring og informasjonsoverføring ved innsatsprosedyrer i tunnelen.

Vanskelige forhold for brannvesenet

Det ble også identifisert mangelfull tilrettelegging for nødetater, inkludert uklar skilting, utilstrekkelig utstyr og begrensninger i tilgjengelighet til beredskapsområder.

I den nye rapporten understrekes det at eierne og brukerne av Blixtunnelen har ansvar for å sikre tilstrekkelig brannsikkerhet og beredskap i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

«Det er avgjørende at Bane NOR og relevante myndigheter tar tak i disse funnene raskt og implementerer nødvendige tiltak for å sikre at Blixtunnelen oppfyller høyeste standarder for brannsikkerhet og beredskap. Dette er avgjørende for å beskytte liv og eiendom og opprettholde trygg og pålitelig infrastruktur for samfunnet vårt.», skriver brannvesenet i brevet.

Blixtunnelen er Follobanens lengste tunnel og den utgjør det meste av strekningen mellom Ski og Oslo. Follobanen er Norges dyreste samferdselsprosjekt, og totalt kostet prosjektet 36,8 milliarder kroner. Det har vært en rekke branntilløp og branner på Follobanen kort tid etter åpningen i den 11. desember 2022.