Stortingsmeldingen behandler: Brann- og redningsvesenet — Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet.

I meldingen presenteres innsats og tiltak for å utvikle brann- og redningsvesenet videre. I første del av meldingen gis en beskrivelse av brann- og redningsvesenets organisering og oppgaver. Brannsituasjonen i Norge og hovedtrekkene i utviklingen for perioden 2009-2023 blir gjennomgått. I andre del av meldingen presenteres de nasjonale målene for brannvernarbeidet. Målene ligger til grunn for tiltakene som er samlet under tre kapitler: 1) Lokal, regional og nasjonal oppgaveløsning og samarbeid, 2) brannforebyggende arbeid og 3) utdanning, kompetanse og rekruttering.

I sin høringsuttalelse la BFO Brann spesielt vekt på:

Skal vi oppnå dette ønsker BFO Brann å peke på viktigheten av:

  • Kompetansen innen brannsikkerhet må økes, tverrfaglig.
  • Eksisterende bygningsmasse har store mangler. Noe som også er påvist i stikkprøvekontroll i DiBK-regi. Regelverket som allerede finnes må etterleves. Bygg og anlegg må kontrolleres, og feil og mangler må få konsekvenser. 
  • Nybygg må få pålagt uavhengig kontroll på brannsikkerhet før brukstillatelse utstedes. Vi ser mange feil og mangler i vårt daglige virke, og det får sjelden konsekvenser.
  • Forskning på brannsikkerhet må økes. Kunnskaps- og statistikkgrunnlag bør også bli mer presist.

Det var disse punktene Davidsen også understrekt under høringsmøte. Davidsen sier at Brannvernforeningen hadde gode innspill. Det er viktig at bransjens foreninger jobber systematisk mot myndighetene.

Her kan du se Davidsens innlegg fra 15.18